VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 při prodeji Vozidla ve znění od 25.5.2018

 

Čl. I. - Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společností .........................., IČ : ..............................., se sídlem ..................................................,  (dále jen „Prodávající“) a fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „Kupující“) a jejímž předmětem je prodej Vozidla Prodávajícího specifikovaného v kupní smlouvě; Prodávající a Kupující dále uvedeni společné též jako „Smluvní strany“.

 

Čl. II. – Prohlášení Kupujícího

2.1. Kupující podpisem Smlouvy a těchto VOP prohlašuje si je vědom, že Vozidlo je použité a dále prohlašuje, že:

a) Vozidlo před uzavřením Smlouvy důkladně prohlédl při vynaložení obvyklé pozornosti, že se seznámil s funkčním a faktickým stavem Vozidla, jeho vybavením a příslušenstvím;

b) Prodávající Vozidlo kupujícímu předvedl, včetně jeho vybavení a příslušenství, předložil  k seznámení doklady vztahující se k Vozidlu;

c) byl Prodávajícím upozorněn na případné vady Vozidla,

d) byl Prodávajícím upozorněn na případné provedené úpravy a opravy;

e) absolvoval s Vozidlem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km, v průběhu této zkušební jízdy nezjistil žádné závady na funkčnosti a upotřebitelnosti Vozidla, které by mu bránily v úmyslu uzavřít Smlouvu; a že Vozidlo za výše uvedených okolností takto kupuje.

 

Čl. III – Prohlášení Prodávajícího

 1. Prodávající podpisem Smlouvy a těchto VOP prohlašuje, že:
 1. je oprávněn k uzavření Smlouvy;  není nijak omezen v dispozici s Vozidlem; není proti němu vedeno insolvenční, soudní či jiné řízení, které by mohlo ovlivnit nabytí vlastnického práva Kupujícího; 
 2. dle jemu objektivně dostupných a ověřitelných skutečností a informací je Vozidlo prosto právních vad, které by bránily nebo omezovaly Kupujícího ve volné dispozici s Vozidlem, a které by bylo potřebné zvlášť vypořádat, či na které by Kupující musel být upozorněn; vyjma případných právních vad výslovně ve smlouvě uvedených;

c) Vozidlo není ve vlastnictví leasingové společnosti; není-li ve Smlouvě uvedeno jinak;

d) neuzavřel s žádnou třetí osobou smlouvu, která by jakékoliv třetí osobě dávala jakákoliv práva k Vozidlu či jakýmkoliv jiným způsobem omezovala či znemožňovala uzavření Smlouvy;

e) nemá Vozidlo jiné vady, než na které Kupujícího upozornil ve  Smlouvě.

 

Čl. IV. – Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

4.1. Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající předá Kupujícímu Vozidlo bez zbytečného prodlení po zaplacení kupní ceny.

4.2 Nebezpečí škody na Vozidle přechází na kupujícího převzetím Vozidla.

 

Čl. V - Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady, které mělo Vozidlo v době přechodu nebezpečí škody na Kupujícího dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, vyjma:
 1. vad, které musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření Smlouvy;
 2. vad odpovídajících obvyklé míře používání nebo opotřebení, které mělo Vozidlo při převzetí Kupujícím;
 3. vad vzniklých po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího;
 4. vad, na které byl Kupující výslovně prodávajícím upozorněn;
 5. vad, pro které byla v důsledku jednání stran snížena původní kupní cena;
 6. vad, které způsobil Kupující.

5.2. V případě vadného plnění má Kupující dle svého uvážení právo na:

a) odstranění vady dodáním chybějící věci nebo

b) na odstranění vady opravou nebo

c) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d) odstoupení od Smlouvy v případě, že se bude jednat o podstatné porušení Smlouvy.

5.3. Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady sdělí Kupující Prodávajícímu svou volbu práva dle odst. 2 tohoto článku, v opačném případě má Kupující v souladu s ust. § 2106 odst. 2 Občanského zákoníku právo pouze na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

5.4. Smluvní strany sjednaly, že práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu; vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výlučně kupující.

5.5. Při uplatnění práv z vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost, a to zejména přistavit Vozidlo k prohlídce do provozovny prodávajícího (je-li to možné) a dále předložit nezbytné doklady od Vozidla (technický průkaz, servisní knížku, návod k použití apod.). Neposkytne-li kupující nezbytnou součinnost, nebude prodávající v prodlení s vyřízením reklamace.

 

 

Čl. VI. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

6.1. Smluvní strany sjednaly, že od Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených Občanským zákoníkem a Smlouvou. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.  

6.2. Smluvní strany sjednaly, že Smlouvu lze dále ukončit:

 1. písemnou dohodou smluvních stran,
 2. odstoupením ze strany Prodávajícího, bude-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny delším než 15 kalendářních dnů.

6.3. V případě odstoupení od Smlouvy, kteroukoli smluvní stranou, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, a to proti vrácení Vozidla (včetně vybavení, příslušenství, klíčů a dokladů) Prodávajícímu ve stavu, v jakém jej Kupující od Prodávajícího převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení za dobu užívání Vozidla ze strany Kupujícího ode dne převzetí do okamžiku vrácení. V případě, že Kupující vrátí Prodávajícímu Vozidlo ve stavu horším, než v jakém jej od Prodávajícího převzal, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu rozdíl mezi uhrazenou kupní cenou a sníženou hodnotou Vozidla v době vrácení a dále uhradit Prodávajícímu náklady vynaložené na uvedení Vozidla do stavu, v jakém bylo v době převzetí Kupujícím (bude-li to objektivně možné), případně nahradit škodu, která Prodávajícímu vznikne.

6.4. Smluvní strany sjednaly, že Prodávající je oprávněn započítat svoji pohledávku vzniklou na základě skutečností uvedených v odst. 6.3. tohoto článku proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Vozidlo včetně vybavení, příslušenství, klíčů a dokladů na své náklady do provozovny Prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

Čl. VII. Závěrečná ujednání

7.1. Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

7.2. Smlouva může být doplňována nebo měněna ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami.

7.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu a tak nahrazuje daňový doklad – fakturu.

7.5. Kupující – podnikatel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

7.6. Kupující – fyzická osoba bere na vědomí, že Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, internetové stránky:  www.coi.cz.

7.7. Kupující výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím písemným návrhem, včetně jejich příloh, tedy včetně těchto VOP a prohlašuje, že porozuměl všem smluvním ujednáním, že ujednání obsažená ve Smlouvě a těchto VOP jsou jasná, srozumitelná a určitá, a že uspořádání práv a povinností smluvních stran je spravedlivé a vyvážené; Kupující podpisem těchto VOP prohlašuje, že tyto výslovně přijímá.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že nebyla ujednaná v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

7.9. Jazyková doložka – Smlouva, včetně všech jejích příloh a tedy i těchto VOP, je vyhotovena v českém jazyce a Kupující prohlašuje, že Smlouvě a jejím přílohám v českém jazyce perfektně rozumí a takto ji uzavírá a nepožaduje předklad textu Smlouvy nebo jejich příloh do jiné jazykové mutace.

7.10. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího zpracovává v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s dalšími právními předpisy.

7.11. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že je povinen dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v pl.zn., provést řádnou identifikaci Kupujícího, a to i formou pořízení kopie občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti.  Kupující – fyzická osoba výslovně uděluje Prodávajícímu v souladu se zák. č. 253/2008 Sb. v pl.zn. a dle  ust. § 15a zák.č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech v pl.zn., případně dle ust. § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v pl.zn., souhlas s pořízením kopie občanského průkazu či jiného předloženého osobního dokladu, za účelem provedení a zajištění změn v registru vozidel a zanesení do evidence zákazníků Prodávajícího.  

ANO                                 NE

 

V Praze dne: …………………………….

 

 

Kupující: …………………………   Prodávající: ………………………